Practical

(English version: see below)

Festivaluren

Vrijdag 23 augustus van  19 tot 01 uur en Zaterdag 24 augustus 2024 van 14 tot 02 uur.
De bonnenverkoop eindigt vrijdag om 00u30 en zaterdag om 01u30.

De camping is open van vrijdag 16 uur tot zondag 12 uur.
 

Locatie

Festivalterrein, Steenveldstraat, Torhout

 

Inkom

16 jaar is de minimale leeftijd, op de dag dat u het festival bezoekt. Hierop wordt geen enkele uitzondering toegestaan.
Dit wordt streng gecontroleerd aan de ingang!

Locatie

Festival site, Steenveldstraat, Torhout

Toegang voor mensen met een beperking

Mensen met een beperking kunnen binnen aan de artist/crew-ingang. Per persoon is maximum één begeleider gratis toegelaten op vertoon van een officiële begeleiderspas. Zij kunnen eveneens hun wagen parkeren op de artiestenparking. Volg hiervoor de pijlen naar de artist-parking. 

Huisreglement

Bij de aankoop van een ticket, verklaart de aankoper zich stilzwijgend akkoord met de volgende reglementen:
Tickets worden noch terugbetaald, noch omgewisseld, ook niet bij een gewijzigd programma.
Sterke drank is verboden onder 18 jaar.
Gedistilleerde dranken >22° zijn niet toegelaten.
De volgende voorwerpen zijn verboden op het festival terrein: dieren, eigen eten en drinken, spuitbussen, glas, blikjes, plastieken flessen, scherpe voorwerpen en eender welk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd.
Grote handtassen en rugzakken zijn eveneens verboden. Op het terrein zijn - tegen betaling - lockers aanwezig waar u uw spullen kunt in opbergen.
Bij het betreden van het terrein kan je rechtmatig afgetast worden. Bij weigering wordt de toegang tot het terrein ontzegd.
Wij hanteren een nultolerantie inzake drugsgebruik en agressie. Bezoekers betrapt met drugs worden onmiddellijk van het festivalterrein verwijderd, alsook personen die zich agressief gedragen, en andere bezoekers hinderen in hun festivalbezoek. De security zal het toegangsbandje afnemen en de toegang tot het festivalweide ontzeggen.
Bezoekers betreden de festivalterreinen op eigen risico.
De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade, zowel fysisch als psychisch.
Met opzet beschadigingen toebrengen, stelen, etc... van bezittingen van het festival of van anderen hun eigendommen/bezittingen is niet toegestaan. We werken er hard aan een mooie omgeving te creëren, respecteer dit ook.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal, draag zorg voor je bezittingen.
Bezoekers van het festival gaan automatisch akkoord dat je kan gefilmd en/of gefotografeerd worden tijdens het festival. Deze afbeeldingen worden bewaard en kunnen gebruikt worden om ons event te promoten.
Wanneer bezoekers gevat worden met drugs of verboden wapens, zal de politie verwittigd worden die een proces-verbaal zullen opstellen en de boete moet onmiddellijk betaald worden.
Drank- en eetbonnen worden nooit teruggenomen en zijn enkel geldig op de dagen van het festival. De bars sluiten stipt op zaterdag om 02u00, daarna kan geen drank of food meer besteld worden en vervalt de waarde van de bonnen.

Camping reglement

Deze regels maken integraal deel uit van het Land of Love-huisreglement. Iedere ticketkoper verklaart op de hoogte te zijn van deze regels en zich daaraan te houden.
Voor je campingweide op mag, zullen je spullen doorzocht worden. Indien je dit weigert, wordt de toegang je ontzegd en wordt geen ticket terugbetaald.
Alleen bezoekers met een geldig campingbandje mogen het kampeerterrein op. Campingtickets zijn per persoon, niet per tent.
Als bezoeker dien je alle instructies van onze security en vrijwillig personeel op te volgen. Dit houdt eveneens instructies in als het gaat over het plaatsen van je tent. Alle nooduitgangen en voorziene gangen tussen de tenten dienen vrij te blijven.

Stritk verboden op het kampeerterrein:
- Auto's, fietsen of enig welk ander vervoermiddel. Als je met de auto komt, zal je nog een parkeerticket nodig hebben. De parking bevindt zich vlak naast de kampeerweide. Als je afgezet wordt, dien je de afstand tussen de kiss 'n ride zone en het kampeerterrein te voet af te leggen.
- Winkelkarren zijn verboden, enkel trolley's en zakken zijn toegelaten
- Alles in glas, zowel wat drank als eten betreft
- Drank mag alleen in blik binnen, dus niet in glas. Er mogen ook geen tapinstallaties mee op de campingweide. Er is een bar voorzien op het terrein.
- Gasflessen, stroomgeneratoren
- Iedere vorm van geluid dat als storend kan ervaren worden door je medekampeerders. Respecteer elkaar tijdens de nachtrust!
- Huisdieren, behalve honden ter begeleiding van mindervalide personen
- Elke vorm van drugs of andere verdovende middelen
- Elke vorm van wapens, inclusief messen
- Het is verboden vuur te maken, ook eender welke vorm van BBQ is niet toegestaan.
- Wildplassen. Er zijn WC's en douches aanwezig.

Overtreden van deze regels zal resulteren in het verwijderd worden van de kampeerweide en van het festival, en indien nodig, aangifte bij de politie.​ Er worden in dat geval geen tickets terugbetaald.

Flyers en posters

Op en rond het festivalterrein (ook op de openbare weg) is het ten strengste verboden flyers of ander promotioneel materiaal te verdelen. Voor andere evenementen is er de mogelijkheid om de flyer in het programmaboekje te laten drukken. Gelieve ons hiervoor via de contactpagina te contacteren.

Parkeermogelijkheden

Rondom het festivalterrein zal een strikt parkeerverbod gelden.
Er is een (betalende) parking voorzien vlak bij de festivalweide. 
VIPS en partners kunnen hier gratis parkeren. 

Tweedehands tickets

Wij raden aan géén tickets te kopen van mensen die je niet kent via Facebook of andere sociale kanalen. Het grootste deel van deze tickets is fake en zal geweigerd worden aan de ingang. TicketSwap (www.ticketswap.be) is het enige betrouwbare kanaal om tickets door te verkopen / aan te kopen.

 

(English version)

Festival hours

Friday August 23rd from 7pm to 1am and Saturday August 24th 2024 from 2pm until 2am.

Camping hours are from Friday, 4pm intil Sunday noon 12pm.
 

Entry

You have to be at least 16 years of age on the day of the festival. No exceptions of any kind will be allowed.
This will be endorsed at the entrance!

Entry for disabled people

People with disabilities can enter the festival through the artist/crew-entry. Each person can bring one companion, who may enter for free by showing an official certificate of accompanist.They can also park their car at the artist-parking. Follow the artist praking signs.

House rules

When purchasing a ticket, each buyer silently agrees to the following terms and conditions:
Tickets will never be refunded or exchanged, even when a change in line up occurs.
Liquor is forbidden under 18 years.
Strong liquor (>22° of alcohol) is not allowed.
Following items are strictly prohibited on the festival site: animals, own drinks and food, spray cans, glass, cans, plastic bottles, sharp objects and any other object that can be considered as dangerous by the organisation.
Big handbags and backpacks are also not allowed. Lockers are available on site. A key can be purchased at the locker desks.
By entering the festival site, you give your consent to be searMensen met een beperking en hun begeleider (één persoon) kunnen binnen aan de artist/crew-ingang. Zij kunnen eveneens hun wagen parkeren op de artiestenparking. Volg hiervoor de pijlen naar de artist-parking.ched. Not allowing this search will result in a non-entry.
We go by a zero tolertion against drugs and any form of aggression. Visitors who get caught dealing or using drugs will immediately be removed from the site. The same goes for people who act in an aggressive manner, and those who oppose other visitors. Members of the security will remove their entry bracelet and escort them to the exit gates.
Visitors caught with drugs or any prohibited weapon, will be handed over to the local police and will be charged. Any fine resulting out of this charge is to the visitor's account.
Visitors enter the fesrival site by their own risk.
In no way the organisation can be held responsible for any damage, albeit physical or psychological.
Damaging property of the organisation, stealing property etc is strictly prohibited. We work very hard to provide our visitors a magical and safe environment, respect will be highly appreciated.
The organisation cannot be held responsible for any theft of your belongings. Take good care of your personal stuff.
Visitors who enter the festival site, automatically give their consent to being filmed and/or photographed. These images will be stored and can be used to promote future events of this organisation.

Drinktokens and foodtokens cannot be refunded or exchanged and are strictly valid on the two days of the festival. Bars will close at 2am sharp, no more drinks or food can be obtained after that. Remaining value of any tokens are void from that moment.

Camping Rules

These rules are part of the official house rules of Land of Love. Every camping ticket buyer agrees to these rules silently.
Before entering the camping site, you agree to have your belongongs searched. Refusing this search will be denied access, without refund. 
Only visitors carrying a valid camping bracelet can enter the camping site. A camping ticket is per person, not per tent.
As a visitor, you must follow any and all guidelines as instructed per our camping site security and volunteers. This includes instructions on where and how to position your camping tent, as all emergency exits and lanes have to be kept free.

Strictly forbidden on the camping site:
- Cars, bikes or any other form of transportation. If you arrive by car, you will need an additional parking ticket. The parking is conveniently located next to the camping site. If you are being dropped off, you will need to get to the camping site by foot from the kiss and ride zone.
- Shopping carts, only trolleys and bags are allowed
- Anything in glass, albeit drinks or food
- Only drinks in cans are allowed: no glass or tap installations!
- Gas cilinders, power groups or generators​
- Any loud sound equipment: respect each other in your fair night's rest!
- Any pets, except for guidance dogs
- Any form of drugs or narcotic substances
- Any weapons, including knives 
- Making any form of fire, including any form of BBQ.

Violating any of these rules will result in being removed from both the camping site and the festival without any refund.

Flyers and posters

It is strictly forbidden distributing any form of flyers or promotional material on the festival site and its surroundings. This also goes for the public road. Any damage inflicted by stickers, be it on property of the organisation or any third party, will be held accountable by the responsible party distributing said stickers.
Events can be promoted in our festival booklet. Please contact us for details.

Parkings

No parking will be permitted in the streets surrounding the festival site.
There will be a parking site next to the festival site. A fee will be charged on entering the parking site.
VIP and festival partners will be able to enter the parking for free.

Second hand tickets

We strongly advise not to buy any tickets through social media like Facebook. Most of these tickets are fake and will not be accepted at the entrance. If you are looking for second hand tickets, TicketSwap (www.ticketswap.be) is the only reliable source accepted by Land of Love.

Partners
News
Line up
Crew
Tickets
Practical
Social
Land of love
Contact
Spotify playlist
History
Traffic